קטינים בהליך הפלילי

מאת: שי גרין, עורך דין פלילי

ילד רוכב על קורקינט במגרש ספורט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

במאמר זה אסקור את עיקריי זכויותיהם של קטינים בהליך הפלילי, אך עלי להזכיר כי מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין הבקיא בדין הפלילי ובייצוג קטינים בהליכים פליליים.

מיהו קטין?

 • קטין בהליך הפלילי הוא מי שהיה מעל גיל 12 ועד גיל 18 בזמן שביצע את העבירה.
 • קטין מתחת לגיל 12 בזמן ביצוע העבירה, אינו אחראי למעשה שביצע ומעשיו יטופלו במסגרת אזרחית.

חקירת קטינים חשודים

 • קטין החשוד בביצוע עבירה יוזמן לחקירה וייחקר לאחר שתימסר על כך הודעה לאחד מהוריו. במקרים שבהם לא ניתן לאתר את ההורים, תימסר ההודעה לקרוב משפחה או לאדם בגיר אחר המוכר לקטין. קטין חשוד השוהה על פי צו בית משפט לנוער במעון או מעון נעול לקטינים, יוזמן לחקירה וייחקר לאחר מסירת הודעה למנהל המעון, בנוסף למסירת ההודעה להוריו. על קצין המשטרה הממונה על החקירה ליידע את הקטין כי הוא עומד להודיע להוריו על כך שהוא נמצא בתחנת המשטרה. הקטין יכול להביע את עמדתו ולהתנגד ליידוע הוריו. אם הקטין הביע התנגדות מנימוק סביר, ייתן הקצין הממונה לרצונו של הקטין משקל ראוי, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, אך הוא אינו חייב לקבל את עמדת הקטין. ואולם, במצבים בהם יכולה להיגרם פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר, שיבוש הליכי חקירה או פגיעה בביטחון המדינה – אין חובה למסור הודעה להורה או לקרוב אחר וניתן לחקור את הקטין עד ל-8 שעות, אלא אם כן התקיימו נסיבות מיוחדות, בטרם תימסר הודעה להורה.
 • קטין חשוד זכאי להתייעץ עם עורך דין ביחידות בטרם ייחקר. הקטין החשוד רשאי לבקש ליצור קשר עם עורך דינו ללא דיחוי ולדחות את החקירה למשך זמן סביר לצורך היוועצות.
 • קטין חשוד שיש כוונה לעצור אותו ואין לו עורך דין, זכאי להתייעץ עם סניגור מהסניגוריה הציבורית. זכאות זו היא ללא תשלום וללא תלות במצבו הכלכלי או במצבם הכלכלי של הוריו.
 • על החוקר להודיע לקטין החשוד על זכותו להתייעצות עם עורך דין.
 • הקטין זכאי גם להתייעץ עם הורהו או עם קרוב אחר ולדרוש כי הם יהיו נוכחים בחקירתו. ככלל על המשטרה חלה חובה לזמן את ההורה או הקרוב לחקירה ולא להתחיל את החקירה לפני הגעתם. יחד עם זאת במקרים מסוימים ניתן להתחיל את החקירה של הקטין החשוד ללא נוכחות הורה או קרוב אחר כאשר הקטין הביע את התנגדותו לנוכחותם ומסר נימוק סביר, הקטין עצור, או שקצין המשטרה האחראי על החקירה סבור כי נוכחותם עלולה לגרום לפגיעה בחקירה או בחקירת חשודים נוספים, בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר, שיבוש הליכי חקירה, פגיעה בביטחון המדינה, סיכול של מניעת עבירות אחרות, מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או חשודים אחרים או פגיעה בפרטיות של קטין אחר. במהלך הנוכחות בחקירה, אסור להורה או הקרוב של הקטין להתערב או לצאת מחדר החקירה, אלא אם כן התיר לו החוקר לעשות כן. החוקר רשאי להרחיק את ההורה או הקרוב, אם הם מפריעים לחקירה על אף שהוזהרו לא לעשות כן, או אם הם מאיימים על הקטין במהלך החקירה.
 • קטין חשוד זכאי לשמור על זכות השתיקה במהלך החקירה. כלומר, קטין חשוד הנמצא בחקירה רשאי שלא להשיב לשאלות על מנת שלא להפליל את עצמו. ואולם, שתיקתו של חשוד בחקירה עשויה לחזק את ראיות התביעה נגדו ועל כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין בטרם שימוש בזכות זו. זכות השתיקה חלה גם במצבים נוספים מלבד החקירה, למשל מחוץ לחדר החקירות או במהלך המשפט.
 • אסור לחקור קטין מתחת לגיל 14 החשוד בביצוע עבירה בין השעות 20:00 בערב ל-07:00 בבוקר. בדומה לכך, אסור לחקור קטין מעל לגיל 14 בין השעות 22:00 בלילה ל-07:00 בבוקר. ואולם במקרים מסוימים ניתן לחקור בשעות הלילה קטין החשוד בביצוע עבירה, כאשר, העבירה שהוא חשוד בגינה בוצעה בסמוך למועד עיכובו או מעצרו או כאשר הקטין והורהו נתנו הסכמתם לביצוע החקירה (ובלבד שהחקירה לא תתבצע לאחר חצות), כאשר הדחייה של החקירה עלולה לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, סיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין, מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה שהקטין חשוד בביצועה, סיכול של מניעת עבירות נוספות או מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או של חשודים אחרים.
 • קטין החשוד בביצוע עבירה מופנה על ידי המשטרה לחקירה בשירות המבחן לנוער. מטרת שירות המבחן היא להעריך את מצבו וצרכיו של הקטין. בסיום החקירה בשירות המבחן, יעביר קצין המבחן חוות דעת למשטרה עם המלצותיו לגבי המשך הטיפול בקטין. קצין המבחן יכול להמליץ על מספר אפשרויות להמשך הטיפול בקטין: סגירת התיק הפלילי, גניזת התיק הפלילי בהליך של טיפול מותנה לקטינים המעורבים לראשונה בפלילים או טיפול מותנה לקטינים המעורבים לראשונה בעבירה של שימוש בסמים. משמעות הטיפול המותנה הוא הפסקת הטיפול בתיק מצד המשטרה ללא רישום פלילי או משטרתי. לרוב החלטה על טיפול מתקבלת בעבירות “קלות” יחסית, ובמקרים שבהם הקטין לוקח אחריות על מעשיו וכאשר אין לו עבר פלילי. גניזת התיק תעשה רק במקרים בהם הקטין ישתף פעולה באופן מלא עם התהליך הטיפולי. ניתן לגנוז תלונה בעבירות סמים של שימוש עצמי והחזקת סמים בהליך של טיפול מותנה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים: לקטין אין רישום פלילי קודם, הקטין השתמש בחשיש או במריחואנה ולא בסם אחר, באופן מזדמן, הקטין אינו מעורב בכל פעילות אחרת הקשורה בסמים, הקטין הביע נכונות לקבל טיפול מתאים, הקטין גילה לחוקר את מקורות הסם. ניתן לגנוז תלונה בעבירות עוון (שהעונש עליהן בחוק אינו עולה על 3 שנים) אם מתקיימים כל התנאים הבאים: לקטין אין רישום פלילי קודם, ולא ננקט נגדו הליך קודם של אי תביעה, הקטין הודה בביצוע העבירה, נסיבות ביצוע העבירה קלות, הממונה על החקירה התרשם כי הקטין לא יחזור ויבצע עבירות נוספות, הקטין הביע נכונות להתנצל לפני קורבן העבירה. ניתן לגנוז תלונה בעבירות פשע (שהעונש עליהן עולה על 3 שנות מאסר), אם מתקיימים כל התנאים הבאים: לקטין אין רישום פלילי קודם, ולא ננקט נגדו הליך קודם של אי תביעה, הקטין הודה בביצוע העבירה, נסיבות ביצוע העבירה קלות, הממונה על החקירה התרשם, כי הקטין לא יחזור ויבצע עבירות נוספות, הקטין הביע נכונות להתנצל לפני קורבן העבירה. נוסף על כך, יילקחו בחשבון השיקולים הבאים: נכונות הקטין והוריו לפצות את הקורבן בגין הנזק שנגרם לו, נכונות הקטין להחזיר את הרכוש הגנוב, נכונות הקטין לגלות את שמות המבוגרים המעורבים במעשה העבירה ונכונות הקטין לשתף פעולה עם המשטרה, כגון נכונות להעיד.

מעצר קטינים

 • אין לעצור קטין, אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת שתפגע פחות בחירותו של הקטין. אסור לאזוק קטין במקום ציבורי, אם ניתן להשיג את מטרת האיזוק בדרך שתפגע פחות בקטין. קטין יוחזק במעצר בהפרדה מעצירים בגירים. כלומר, יש להחזיק קטין עצור בבית מעצר לקטינים או באגף מופרד בבית מעצר כללי, בתנאי שאותו אגף יהיה מופרד לחלוטין מאגפים אחרים ומעצירים בגירים. בדומה לכך מותר להחזיק קטין במעצר בתחנת משטרה לצורך חקירה ובלבד שיוחזק בנפרד ולא יהיה מגע בינו לבין חשודים או עצירים בגירים. למרות זאת, מותר להחזיק עצורה קטינה עם בגירה אם הקטינה הסכימה לכך והדבר הוא לטובתה. ההחלטה על החזקת קטינה עם מי שלא קטינה תובא לאישור בית המשפט בתוך 24 שעות ממועד תחילת ההחזקה. לבסוף, אם החזקתו של קטין בתא מעצר יחד עם קטינים אחרים עלולה לסכן את גופו או נפשו של הקטין או את הקטינים האחרים, ניתן להחזיקו בתא לבד.
 • קטין מעל גיל 14 שהוגשה בעניינו בקשה למעצר עד תום ההליכים מופנה לחקירה על ידי שירות המבחן לנוער לשם עריכת תסקיר מעצר. שירות המבחן לנוער בוחן את מצב הקטין ואוסף מידע בנוגע למצבו, נסיבותיו האישיות, תנאי מעצרו והשפעתם עליו. על סמך זאת קצין המבחן כותב תסקיר לבית המשפט שהוא הוא מתייחס למסוכנותו של הקטין, סיכויו להשתקם ולחלופות מעצר אפשריות. לתסקיר המעצר ניתן משקל רב בדיוני הארכת מעצר של קטינים, אך הוא אינו מחייב את בית המשפט ולא מחליף את שיקול דעתו. אסור לעצור קטין מתחת לגיל 14 עד תום ההליכים. משך זמן המעצר המירבי של קטין עד תום ההליכים הוא 6 חודשים, אך בית המשפט העליון רשאי להאריך מעת לעת את המעצר ב-45 יום נוספים בכל פעם.
 • כל קטין עצור, או שהוגש כנגדו כתב אישום, זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי, ללא תלות במצבם הכלכלי של הקטין או של הוריו, וללא קשר לחומרת העבירה שהוא חשוד או מואשם בביצועה. בנוסף למתן ייצוג הולם בבתי המשפט, על סניגור המייצג קטינים להיות בקשר עם גורמי אבחון וטיפול, שירות המבחן לנוער, מעונות חסות הנוער וגורמים נוספים.
 • כאשר קטין מתחת לגיל 14 נעצר, חובה להביאו לדיון בהארכת מעצרו לפני שופט בתוך 12 שעות מתחילת המעצר, מלבד במקרים חריגים. במקרים חריגים, ניתן להביא עצור שטרם מלאו לו 14 שנים לדיון בהארכת מעצר תוך 24 שעות מתחילת המעצר. וזאת כאשר יש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה, שלא ניתן לבצעה אלא תוך כדי מעצרו של הקטין, ולא ניתן לדחותה עד לאחר הבאת העצור לפני שופט או כאשר המועד שבו היה הקטין אמור להיות מובא לפני שופט, חל בשעות שאין בהן פעילות בבית המשפט. כאשר קטין מעל לגיל 14 נעצר, חובה להביאו לדיון בהארכת מעצר לפני שופט בתוך 24 שעות מתחילת המעצר. לקטין יש זכות שהוריו או קרוב משפחה אחר יהיו נוכחים בדיון בבית המשפט בעניין הארכת מעצרו.
 • לקטין יש זכות שהוריו או קרוב משפחה אחר יהיו נוכחים בבית המשפט בעניין הארכת מעצרו. אם ההורה של הקטין או קרוב אחר לא הגיעו לדיון בהארכת מעצרו של הקטין, רשאי בית המשפט להאריך את המעצר לתקופה של עד 24 שעות, ולקיים דיון נוסף בהארכתו לאחר שההורה או הקרוב יוזמנו לדיון בהמשך המעצר. יחד עם זאת, יש מקרים בהם ניתן לקיים דיון בעניין הארכת מעצרו של הקטין, ללא נוכחות הורה או קרוב אחר. כאשר הקטין הביע את התנגדותו להזמנת ההורה או הקרוב ונימק את התנגדותו בנימוק סביר או כאשר נוכחות ההורה או הקרוב עלולים לגרום לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, סיכול המטרה שלשמה הוא נעצר, פגיעה בביטחון המדינה. בכל מקרה, ההחלטה שלא להודיע להורה או קרוב אחר על דיון במעצרו של הקטין תובא לאישור בית המשפט בעת הדיון במעצר.
 • הדיונים בבית המשפט לנוער בעניינם של קטינים מתקיימים בדלתיים סגורות. כלומר, מלבד הקטין, הוריו, עורכי דינו ונציגי התביעה, איש אינו רשאי להיכנס לדיונים ללא רשות בית המשפט. אסור לפרסם החלטה בעניינו של קטין אלא באישור בית המשפט ואסור לפרסם את שמו או את תמונתו של הקטין שנחשד בביצוע העבירה אלא באישור בית המשפט. יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להרשות לאדם מסוים, למשל נפגע העבירה, להיות נוכח בשעת הדיון.
 • קטין הנמצא במעצר זכאי לקבל מבקרים שהם בני משפחה בדרגה ראשונה, לשלוח להם ולקבל מהם מכתבים ולקיים עימם קשר טלפוני. נוסף על כך, כאשר קטין נמצא במעצר לאחר שהוגש נגדו כתב אישום זכאי להיות משולב בתוכניות חינוך ופנאי.

קטין שהוגש כנגדו כתב אישום

 • קטין שנעצר או שהוגש כנגדו כתב אישום, זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי. הייצוג ניתן בחינם, ללא תלות במצבם הכלכלי של הקטין או של הוריו, וללא קשר לחומרת העבירה שהוא מואשם בביצועה.
 • דיונים פליליים בבית המשפט לנוער בעניינם של קטינים מתקיימים בדלתיים סגורות. מלבד הקטין, הוריו, עורכי דינו ונציגי התביעה, איש אינו רשאי להיכנס לדיונים ללא רשות בית המשפט. אסור לפרסם החלטה או פסק דין בעניינו של הקטין, אלא באישור בית המשפט. אסור לפרסם את שמו או את תמונתו של הקטין, ללא אישור בית המשפט.
 • ככלל, קטין שהוגש כנגדו כתב אישום זכאי להיות נוכח בדיונים בבית המשפט ולהביע את עמדתו. לקטין יש זכות להביע את עמדתו לפני בית המשפט, ובקבלת ההחלטה בעניינו יינתן משקל ראוי לעמדתו. בית המשפט יכול להורות כי נאשם שהוא קטין לא יהיה נוכח בשלב משלבי הדיון אם התקיימו כל התנאים הבאים: טובת הקטין דורשת זאת, קיימים טעמים מיוחדים לכך, הקטין מיוצג על ידי סניגור. מכל מקום, בעת פסק הדין או בהחלטות חשובות אחרות הקבועות בחוק, הקטין חייב להיות נוכח בדיון. הורה של קטין שהוגש נגדו כתב אישום, רשאי להיות נוכח בשעת הדיון, אלא אם כן בית המשפט קבע אחרת.
 • כל בקשה שהקטין רשאי להגיש לבית המשפט, רשאי גם הורה הקטין להגיש במקומו. הורי הקטין רשאים לחקור ולהשמיע טענות במקום הקטין או יחד אתו. להורה הקטין יש זכות להביע את עמדתו בנושאים מסוימים הנוגעים לקטין, לפני קבלת החלטת בית המשפט.
 • בתקופה שלאחר הגשת כתב אישום נגד קטין, רשאי בית המשפט לתת צו להחזקת הקטין במעון לצורכי הסתכלות על מנת לערוך אבחונים, לבדוק את תפקודו של הקטין ולגבש ממצאים והמלצות לפעולה. מתן הצו להחזקת קטין במעון לצורכי הסתכלות מותנה בכך שהקטין נתן את הסכמתו למתן הצו והוא מיוצג על ידי סניגור, אם הוא מתחת לגיל 14. אם הקטין לא נתן את הסכמתו למתן הצו, הוא חייב להיות מיוצג על ידי סניגור, גם אם הוא מעל גיל 14. הקטין יוחזק לצורכי הסתכלות במעון, ורק אם לא ניתן להחזיקו שם, יוחזק במעון נעול לתקופה שלא תעלה על 70 יום (אלא אם כן בית המשפט האריך תקופה זו).

עונשים ודרכי טיפול

 • בהכרעת הדין יחליט בית המשפט לנוער על זיכוי הקטין או יקבע כי הקטין ביצע את העבירה. אם קבע בית המשפט שהקטין ביצע את העבירה, יורה על הגשת תסקיר קצין מבחן לעניין העונש ויקבע מועד לדיון טיעונים לעונש. לאחר דיון בטיעונים לעונש, יחליט בית המשפט על גמר הדין בעניינו של הקטין. הכלל הוא כי קטינים (בניגוד לבגירים) אינם מורשעים בביצוע עבירה, ושאלת הרשעתם תוכרע במסגרת גמר הדין.
 • במסגרת גמר הדין, רשאי בית המשפט לנוער להחליט על הרשעת הקטין ולגזור את דינו או לא להרשיעו ולצוות על דרכי טיפול או על שחרור בלא צו. אם החליט בית המשפט להרשיע את הקטין ולגזור את דינו הוא רשאי לגזור עליו בין היתר, מאסר, מאסר על תנאי או החזקתו במעון נעול. ואולם, אסור להטיל עונש מאסר על קטין שבשעת גזירת דינו טרם מלאו לו 14 שנים. כמו כן, אין חובה להטיל על אדם שהיה קטין ביום ביצוע העבירה מאסר עולם, מאסר חובה או עונש מינימום, גם אם עונשים אלה קבועים בחוק. לבסוף, רשאי בית המשפט, בנוסף לעונש שגזר, להטיל על הורי הקטין, את ההתחייבויות וההוצאות הבאות: התחייבות בדבר התנהגותו של הקטין בעתיד, חיוב ההורה בתשלום קנס, פיצויים או הוצאות משפט בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪. במידה והחליט בית המשפט שלא להרשיע את הקטין ולקבוע בעניינו דרכי טיפול הוא רשאי לקבוע בעניינו את אחת מדרכי הטיפול הבאות: מסירת הקטין לטיפולו והשגחתו של אדם הראוי לכך שאינו הורה הקטין, לתקופה שיקבע בית המשפט, העמדת הקטין בצו מבחן, קבלת התחייבות מאת הקטין או הורהו לגבי התנהגותו של הקטין בעתיד, שהיית הקטין במעון יומי למשך תקופה שייקבע בית המשפט, החזקת הקטין במעון או מעון נעול לקטינים, חיוב הקטין או הורהו בתשלום קנס, הוצאות משפט או פיצוי לאדם שניזוק מהעבירה (חיוב שיוטל על הורה לא יעלה על 10,000 ₪) או מתן כל הורה אחרת בדבר התנהגותו של הקטין, אם הדבר דרוש לשם טיפול בו. דרכי הטיפול מהוות חלופה להרשעת הקטין וגזירת דינו. בית המשפט רשאי לצוות כי הקטין או הורהו יישאו בעלויותיהם של טיפולים מסוימים. לבסוף, כדי להאריך את תקופת הטיפול נדרשת הסכמתו של הקטין.
 • קטינים הנמצאים במאסר זכאים להיות מוחזקים בבית סוהר ייעודי לקטינים או באגפים מיוחדים לקטינים בבתי סוהר כלליים. קטין המוחזק במאסר יוחזק בתנאים ההולמים את גילו ואת צרכיו ויינתנו לו שירותי בריאות, חינוך ופנאי. יחד עם זאת, ניתן להחזיק קטין בן 17 ומעלה בתא מאסר יחד עם אסיר שאינו קטין, רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים: לאסיר שאינו קטין מלאו 18 במהלך תקופת מאסרו וטרם מלאו לו 21 שנים, טובת הקטין לא תיפגע מהמאסר המשותף, לקטין ניתנה הזדמנות להביע את עמדתו לגבי המאסר המשותף. בדומה לכך ניתן להחזיק קטינה במאסר יחד עם עצורה או אסירה שאינה קטינה, אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים: הקטינה הסכימה לחלוק את תא המאסר יחד עם אסירה שאינה קטינה, מנהל בית הסוהר סבור כי טובת הקטינה דורשת שלא תוחזק בתא לבד, שתוחזק עם מי שאינה קטינה או שאין אפשרות שתוחזק בתא עם קטינה אחרת ואין בכך סיכון לשלומה הנפשי או הגופני של הקטינה. על בית המשפט לאשר החזקת הקטינה עם הבגירה תוך 24 שעות מתחילת ההחזקה.

מעונות ומעונות נעולים

 • מעון לקטינים הוא מקום המשמש למגורים או למשמורת של קטינים מחוץ למשפחתם. מעון נעול הוא מעון שבו החופש של הקטינים המחוזקים בו מוגבל. אם בית המשפט לנוער הכריע כי הקטין ביצע את העבירה שיוחסה לו, הוא רשאי לצוות על החזקת הקטין במעון או במעון הנעול, במקום מאסר וזאת על מנת להביא לשיקומו של הקטין בדרך טיפולית ככל האפשר. ואולם תקופת שהייתו של הקטין במעון הנעול, לא תעלה על תקופת המאסר המרבית הקבועה לעבירה שביצע הקטין ואסור להחזיק את הקטין במעון או במעון נעול לאחר שמלאו לו 20 שנים.
 • ניתן להעביר קטין ממעון למעון נעול בהתקיים שני תנאים: הקטין הוחזק במעון נעול במשך תקופה סבירה וקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את העברתו. כמו כן ניתן להעביר קטין ממעון למעון נעול באישור בית המשפט או בהתקיים כל התנאים הבאים: תקופת שהייתו של הקטין במעון הנעול לא תעלה על 7 ימים, הקטין מסכן או עלול לסכן את עצמו או אחרים, לא ניתן להשיג את המטרה בדרך הפוגעת פחות בחירותו של הקטין, ולקטין ניתנה הזדמנות להביע את עמדתו לעניין זה לפני קבלת ההחלטה. בדומה לכך בית המשפט רשאי להעביר קטין ממעון נעול למאסר, לאחר שהוגש לו תסקיר מבחן והוא שוכנע שהתקיים אחד מהתנאים הבאים: הקטין מסכן, או עלול לסכן את עצמו או אחרים, הקטין גורם נזק חמור ומתמשך לרכוש, התנהגותו המתמשכת של הקטין לא מאפשרת את קיום הצו בעניינו לרבות בריחות חוזרות ונשנות של הקטין מהמעון. בית המשפט לא ייתן צו להעברת הקטין לבית הסוהר, אלא לאחר שנתן לקטין הזדמנות להביא ראיות ולטעות את טענותיו בעניין. מכל מקום צו המאסר לא יעלה על יתרת התקופה שנותרה להשלמת תקופת המאסר המקורית שנקבעה, שאת חלקה ריצה הקטין במעון הנעול.
 • בית המשפט רשאי להורות על החזקת קטין במעון גם לצורך הסתכלות או לשם הגנה על קטין נזקק.
 • אמצעי המשמעת במעון או במעון הנעול לקטינים יהיו אמצעי משמעת חינוכיים-טיפוליים בלבד. אסור לתת לקטין עונש גופני, אסור לכבול קטין, אסור להענישו בבידוד ואסור לשלול ממנו מזון או קשר עם בני משפחתו כאמצעי משמעת. מכל מקום האמצעים יופעלו רק לאחר שניתנה לקטין הזדמנות להתייחס לסיבה ולאמצעי המשמעת שיינקט. יחד עם זאת במקרים מסוימים ניתן להשתמש באמצעי ריסון כנגד קטין השוהה במעון או במעון נעול כדי למנוע את בריחתו של הקטין, למנוע מהקטין לפגוע בגופו או בגופו של אחר או למנוע פגיעה ממשית ברכוש. למשל, בתנאים מסוימים ניתן להחזיק בחדר נעול קטין השוהה במעון נעול, ורק אם אין דרך אחרת למנוע ממנו בריחה, פגיעה בגוף או פגיעה ברכוש. החזקת קטין בחדר נעול מוגבלת ל-20 דקות, וניתן להאריכה מפר פעמים עד לסך כולל של שעתיים ביממה.
 • קטין המוחזק במעון או מעון נעול לקטינים, או בן משפחתו, רשאים להגיש תלונה על תנאי ההחזקה של הקטין במעון למרכז פניות החוסים ומשפחותיהם. משך בדיקת התלונה לא יארך יותר מ-6 שבועות.
 • קטין המוחזק במעון או מעון נעול לקטינים יכול לצאת לחופשה באישור הממונה על המעונות. חופשה רגילה לא תעלה על 15 יום בשנה, וחופשה מיוחדת לא תעלה על 30 יום בשנה אלא באישור יושב ראש ועדת השחרורים וועדת השחרורים. הממונה על המעונות יכול לבטל אישור שנתן לצאת לחופשה אם לדעתו יש סיבה מוצדקת לכך.

מרשם פלילי ומשטרתי

 • רישומיהם הפליליים של קטינים, כשל כל אדם, מופיעים במרשם הפלילי המנוהל על ידי המשטרה וכולל גם רישומים משטרתיים (תיקים שטרם הגיעו להעמדה לדין או שהוחלט שלא להגיש כתב אישום בגינם וכן תיקים המתנהלים בבית המשפט). ככלל המרשם הפלילי אינו פתוח לעיון ואינו חשוף, אלא בפני הגופים המנויים בחוק. כשמדובר באחד מהמקרים הבאים, המרשם הפלילי יהיה מוגבל אף יותר בחשיפתו: קטין שטרם מלאו לו 14, עבירת עוון של קטין שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 16, אי הרשעה ומתן צו דרכי טיפול או צו מבחן או צו התחייבות להימנע מעבירה או צו שירות לתועלת הציבור.
 • גם לקטינים זכות לעיין במרשם הנוגע להם.
 • החוק מגדיר לכל הרשעה תקופת התיישנות שבמהלכה היא מופיעה במרשם. לאחריה, הרישום הופך לחסוי וחשיפתו מוגבלת אף יותר ומספר הגופים החשופים למידע מצטמצם. תקופת ההתיישנות מתחילה ביום גזר הדין ומשכה נקבע לפי סוג ההחלטה, גיל המורשע בעת ביצוע העבירה והעונש שהוטל עליו. על קטין שלא הורשע וניתן לגביו צו דרכי טיפול אין תקופת התיישנות והרישום יימחק לאחר עד 5 שנים מיום גזר הדין. יחד עם זאת, במצב של ריבוי הרשעות, תקופת ההתיישנות תסתיים לאחר שתחלופנה תקופות ההתיישנות כולן.
 • לאחר תום תקופת ההתיישנות מתחילה תקופת המחיקה. החוק מגדיר לכל הרשעה שהתיישנה תקופת מחיקה, בדרך כלל של 10 שנים. במהלך תקופת המחיקה, מצטמצם שוב מספר הגופים הרשאים להיחשף למידע. רק גופים מסוימים מאוד, בעיקר ביטחוניים, יהיו חשופים להרשעות שהתיישנו. לאחר תקופת המחיקה מספר הגופים הרשאים להיחשף לרישום מצטמצם כמעט לחלוטין. עם זאת, ההרשעה לעולם אינה נמחקת לגמרי וממשיכה להיות רשומה במחשבי המשטרה. מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע. בעניין קטינים שלא הורשעו, אין תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה בלבד, המתחילה במועד פסק הדין.
 • קטינים שביצעו עבירה ולאחר מכן התגייסו לצה”ל והשלימו שירות צבאי מלא או התנדבו לשירות הלאומי-אזרחי, יכולים לקראת תום השירות או ההתנדבות לבקש חנינה דרך הצבא או רשות השירות הלאומי-אזרחי למחיקת הרישום לפני תום התקופה. זאת כיוון שחוק המרשם הפלילי מאפשר לנשיא המדינה לקצר או לבטל את תקופת ההתיישנות או המחיקה של רישום פלילי בגין הרשעה. משמעות קבלת בקשת החנינה על ידי נשיא המדינה היא כי ההרשעה נמחקה. בדומה לכך בסמכות קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שהוסמך לכך, לבטל רישום משטרתי לפי קריטריונים שונים המופיעים בתקנות המשטרה.
 • רישום על חשד לביצוע פשע והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, יבוטל לאחר 5 שנים מיום האירוע. רישום על חשד לביצוע עוון והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, יבוטל לאחר 3 שנים. זאת אלא אם גורם מוסמך החליט אחרת. חשוב גם לדעת שאם הביטול לא נעשה, ניתן לפנות למשטרה בבקשה לבטל את הרישום המשטרתי בתום התקופה. עם ביטול הרישום המשטרתי, הוא לא יופיע במרשם הפלילי.
 • תיקים שנסגרו בעילת “היעדר אשמה”, אינם מופיעים במרשם הפלילי.

 קטינים שהם עדים

 • חקירת קטין כעד לביצוע עבירה תיעשה רק לאחר יידוע של לפחות אחד מהוריו, מלבד במקרים הבאים: כאשר הקטין מבקש שלא יודיעו להוריו (במקרה זה יש להודיע לעובד סוציאלי על החקירה והעובד הסוציאלי רשאי להורות כי תימסר הודעה להורה, על אף בקשת הקטין אם סבר כי טובת הקטין מחייבת זאת), כאשר הקצין הממונה על החקירה סבור שההודעה תעכב את חקירת העבירה ויש יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העבירה או מניעת פשע (במקרה זה יש למסור הודעה על החקירה למבוגר האחראי על הקטין בזמן החקירה או לקרוב אחר של הקטין מוקדם ככל האפשר), כאשר הקצין הממונה על החקירה סבור כי הודעה להורים תפגע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או בחקירה (החלטה כזו תתקבל רק לאחר התייעצות עם עובד סוציאלי). מכל מקום משהסתיימה ההצדקה לגביית העדות ללא יידוע ההורה, יש ליידע את ההורה על גביית העדות מהקטין.
 • ניתן להוציא קטין ממקום שהותו לרבות בית ספר, גן ילדים וקייטנה לצורך גביית העדות. יחד עם זאת הוצאתו של הקטין ממקום שהותו, תעשה רק אם חוקר הנוער סבר שגביית עדותו של הקטין מחוץ למקום שהותו עדיפה על גביית העדות במקום שהותו ובתנאי שהקטין לא התנגד להוצאתו מהמקום.
 • אסור לגבות עדות קטין מתחת לגיל 14 בין השעות 20:00 בערב ל-07:00 בבוקר, ואסור לגבות עדות קטין מעל לגיל 14 בין השעות 22:00 בערב ל-07:00 בבוקר למעט במקרים חריגים. דוגמאות למקרים חריגים: כאשר הקטין הגיע מיוזמתו לתחנת המשטרה בשעות הלילה כדי להגיש תלונה או למסור עדות, העבירה שהקטין היה עד לביצועה נעשתה בסמוך למועד החקירה והקטין נדרש להתלוות לשוטר אל תחנת המשטרה, הקטין ולפחות אחד מהוריו נתנו את הסכמתם לחקירה בשעות הלילה ובתנאי שלא תתאפשר גביית העדות לאחר חצות או שהקצין הממונה על החקירה כי העדות תיגבה בשעות הלילה כי דחיית החקירה עלולה לשבש את חקירתם או מעצרם של חשודים, מניעת גילוי ראיה הקשורה לעבירה, מניעת שחרורם של חשודים ממעצר או פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.

הליך חלופי להליך הפלילי

 • הליך חלופי הוא הליך המחליף עבור קטין את ההליך הפלילי כולו או חלקו, ומתבצע מחוץ לכותלי בית המשפט. מטרת ההליך החלופי לגרום לקטין לקבל אחריות למעשה הפלילי שביצע, בין היתר באמצעות מעשה תיקון כלפי נפגע העבירה, הקהילה או החברה. נפגע העבירה משתתף בהליך החלופי, אלא אם כן נתן את הסכמתו לקיום ההליך בלעדיו. על ההליך החלופי חלה חובת סודיות ובמקרה שהוא נכשל, לא ניתן להציג לפני בית המשפט טענות או ראיות שעלו במסגרת ההליך. קיומו של ההליך מותנה בהסכמתו של הקטין הפוגע ובנכונותו לקבל על עצמו אחריות למעשה הפלילי, וכן בהסכמתו של נפגע העבירה לעצם קיום ההליך, גם אם בהיעדרו.
 • דוגמה להליך חלופי הוא קבוצת דיון משפחתית. ההליך מיועד לקטינים שטרם הוגש כתב אישום נגדם. בהליך זה מתקיים מפגש בהשתתפות הקטין הפוגע, בני משפחתו ותומכיו, נפגע העבירה ותומכים ואנשי מקצוע. מטרת המפגש היא לדון בעבירה ובהשלכותיה, ולהסכים על תכנית לתיקון הפגיעה ולמניעת ביצוע עבירות נוספות של הנער בעתיד. כך הפוגע עובר תהליך של הכרה במעשיו, לקיחת אחריות על הפגיעה והשלכותיה ואפשרות לתקן את הפגיעה שגרם לנפגע. לפוגע ניתנת הזדמנות להביע חרטה ולבקש סליחה מהנפגע ולשפר את קשריו עם משפחתו ועם הגורמים המלווים אותו. הנפגע חווה הליך הוגן ומכובד ומקבל את הכרתו של הפוגע בפגיעה, תוך כדי הזדמנות להציג את מגוון ההשלכות של המעשה הפלילי על חייו. לנפגע ניתנת ההזדמנות לשאול שאלות המטרידות אותו בהקשר לפגיעה, וביכולתו להשפיע ולקבוע כיצד יתוקנו הפגיעות, כולל פיצוי והתנצלות.
 • כדי לבצע הליך חלופי יש לענות על התנאים הבאים: בעת ביצוע העבירה היה החשוד קטין ובזמן ההליך החלופי לא מלאו לו 18 שנים, החשוד הקטין קיבל אחריות למעשה הפלילי במשטרה, אין מדובר בעבירות המתה, מין, סמים, אלימות במשפחה ולרוב לא עבירות אלימות חמורה, לקטין אין תיקי משטרה פתוחים נוספים, לרוב אין לחובתו מאסר על תנאי והמלצת המשטרה שאם לא ייושם ההליך החלופי המלצת המשטרה היא להגיש כתב אישום בגין העבירות המיוחסות לקטין, החשוד הקטין נתן את הסכמתו להליך כמו גם נפגע העבירה (ואם הנפגע קטין אז נדרשת הסכמה גם של הוריו).

רוצים לדעת עוד על זכויות וחובות קטינים בהליך הפלילי? צרו קשר.

בחירה נכונה

התקשרו למספר:

או השאירו שם וטלפון ונדבר בהקדם.

הירשמו לרשימת הדיוור עכשיו

וקבלו עדכונים תקופתיים על מאמרים משפטיים חדשים

צריכים עוד מידע?

התקשרו למספר:

או השאירו פרטים ונשוחח מאוחר יותר

צריכים ללכת?

התקשרו למספר:

או השאירו פרטים ונשוחח מאוחר יותר